Brottmål

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare skall bistå dig som är misstänkt för brott. Du har ofta rätt att själv välja vilken försvarare du önskar. Om du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för ett brott rekommenderar vi att du inte ställer upp på ett polisförhör utan att du har en försvarare med dig vid förhöret.

Privat försvarare

Det är inte alltid som man har rätt till en offentlig försvarare om man är misstänkt för ett brott. Om man exempelvis är misstänkt för en trafikförseelse eller något annat mindre allvarligt brott anses man kunna föra sin talan själv, varför man inte har rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Man har dock alltid rätt att själv anlita en privat försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde skall bistå dig som är brottsoffer (målsägande). Målsägandebiträdet ska stötta dig, ta tillvara dina intressen och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det.

Särskild företrädare för barn

Om polis och åklagare misstänker att ett barn utsatts för brott kan en särskild företrädare för barnet utses av tingsrätten. Denne har till uppgift att tillvarata barnets intressen. En särskild företrädare utses då man misstänker att barnet utsatts för brott av sin/sina vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren har ett förhållande till och som kan påverka vårdnadshavarens intresse av att ta tillvara barnets rätt. Den särsklida företrädaren får då i uppgift att, utan vårdnadshavarnas vetskap, hämta barnet på dagis eller skola och (tillsammans med skolpersonal) ta barnet till polisförhör och/eller läkarundersökning. Vårdnadshavaran underättas först efter att barnet hämtats och/eller förhörts.

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge 

Tvister om barn är känslomässigt väldigt påfrestande. Det handlar om det viktigaste man har och det kan kännas nästan som om man vore hotad till livet. Man kanske känner sig besviken och sårad av den andre föräldern eller denne kanske rent utav har varit våldsam och farlig, brister i omsorg om barnen eller hotar att ta dem utomlands eller liknande. Det kan vara otroligt svårt, nästintill omöjligt, att förhålla sig sakligt och bibehålla respekten för den andre föräldern och försöka finna lösningar. Då är skönt att ha ett ombud som för ens talan.

Alla ärenden om barn är olika. Man måste utgå från barnets bästa. I de flesta separationer handlar det bara om att fördela tiden med barnen på ett bra sätt som fungerar både för barnen och de vuxna. I andra fall kan det finnas svårigheter som gör att det inte bara blir en fråga om att fördela tid. En förälder kan ha bristande omsorgsförmåga av olika skäl och då kan man fråga sig om de risker som bristen innebär för barnet kan läkas på något sätt, eller om umgänge bara är möjligt med en tredje part närvarande. Det kan också vara olämpligt med umgänge överhuvudtaget. Som vårdnadhavare har man skyldighet att skydda sina barn om det är så att det finns risk för att de utsätts för våld eller andra övergrepp. Som förälder har man dessutom en skyldighet att verka för en god och nära relation med den andre föräldern, men det skall inte ske med risk för att barnen far illa.

I ärenden om barn handlar det om tre saker, nämligen: 1. vårdnaden, 2. boendet och 3. umgänget.

 1. Vårdnaden
  I de flesta fall har man delad vårdnad om ett barn tillsammans med den andre föräldern. Eller en förälder kanske har ensam vårdnad och nu vill den andre föräldern att vådnaden istället skall vara gemensam. Själva vårdnaden handlar egentligen bara om viss beslutanderätt ang barnet. Vilken skola barnet skall gå, ansökan om pass och annat sådant som kräver vårdnadshavares samtycke.
 2. Boende
  Ett barn kan ha s.k. växelvis boende där det bor lika mycket hos båda föräldrarna. Det kan också vara så att ett barn har sitt stadigvarande boende och är mantalsskriven hos den ena föräldern och sedan träffar den andre föräldern (har umgänge) på t.ex. helger och lov.
 3. Umgänge
  Ett barn har normalt rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget är i första hand till för barnet. Det är därför man säger att det är barnet som har rätt till umgänge, inte föräldern. I Sverige är det 178 skoldagar på ett år och 187 lediga dagar. Men det är förstås skillnad på att ha hand om ett barn på vardagar och sköta de dagliga rutinerna med skola, dagis, etc och att ha hand om ett barn på helger och lov. Det finns alla möjliga varianter på hur ett umgänge ser ut. Det ska bestämmas utifrån barnets bästa och man kan få ta hänsyn till föräldrarnas omsorgsförmåga, bostadsort och resor, etc.

Även umgänge med andra till barnet närstående personer (t. ex mor- eller farföräldrar) kan regleras men en sådan fråga skall man som mor- eller farförälder väcka hos socialtjänsten.

Handläggningen av barnärenden 

Generellt anser man att det är bäst för barnen om föräldrarna kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge på frivillig väg. Familjerätten är en avdelning på socialtjänsten i kommunen som har till uppgift att, kostnadsfritt, hjälpa föräldrar att reglera sådana frågor. Det kan vara klokt att boka tid för ett s.k. samarbetssamtal på familjerätten för att försöka komma överens. I vissa fall är det dock så konfliktfyllt parterna emellan att de knappt kan vistas i samma rum. Då kan det istället vara nödvändigt att få hjälp av advokat och av domstol.

Om du vänder dig till oss och vill ha hjälp brukar vi börja med att skicka ett brev till den andre föräldern. Om det visar sig att det inte är en framkomlig väg så kan vi skicka in en ansökan om stäming till tingsrätten. Tingsrätten kallar då till s.k. muntlig förberedelse där båda parter får redogöra för sina ståndpunkter. En muntlig förberedelse är ganska informell. Det är som ett möte och tingsrätten brukar alltid försöka se om parterna kan komma till en frivillig överenskommelse.

Om tingsrätten inte kan få parterna att enas kan de förordna om att parterna skall gå i samarbetssamtal hos socialtjänsten. Om parterna redan prövat det eller inte vill medverka till det av något skäl, så kan tingsrätten inhämta en utredning om vad som är bäst för barnen. Socialtjänsten får då i uppgift att utreda vad som är bäst för barnen och sedan redovisas detta för tingsrätten. Det brukar ta ganska många månader för socialtjänsten att utföra en sådan utredning, ibland tar det ett år. Under tiden kan tingsrätten fatta ett ett tillfälligt beslut (interimistiskt beslut) eller parterna kan komma överens om en tillfällig överenskommelse om vårdnaden, boendet och umgänget tills dess att utredningen är klar.

När utredningen är klar och om parterna fortfarande inte kan enas så kan tingsrätten sätta ut ärendet till huvudförhandling. Det innebär att det blir en rättegång där parterna skall föra bevisning och argumentera för vad som är bäst för barnen och sedan skall tingsrätten avgöra frågan om barnens framtid.

Är du oense med den andra föräldren och osäker på hur du ska göra? – ring oss på 010 – 14 15 490 så ger vi dig gratis råd per telefon (ett samtal). Alla ärenden med barn är olika beroende på barnets och föräldrarnas situation.

Tvångsvård

I nedanstående ärenden har man rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde.

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Socialtjänsten kan besluta om tvångsomhändertagande av barn som far illa på grund av bristande hemförhållanden (miljöfall) eller på grund av den unges eget beteende (beteendefall). Ett sådant beslut skall överprövas av Förvaltningsrätten.

LVM – Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel anses vara i behov av vård och denna inte kan tillgodoses frivilligt enligt Socialtjänstlagen eller på annat sätt, kan LVM aktualiseras om någon av följande förutsättningar föreligger:

 • Personen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.
 • Personen löper uppenbar risk att förstöra sitt liv.
 • Personen kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra.
LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

Om man på grund av psykisk störning inte kan dömas till fängelse för ett brott så kan man dömas till rättspsykiatrisk vård istället. Straffet är då inte tidsbestämt. Chefsöverläkaren kan ansöka om förlängning av vården med 6 månader i taget. Förvaltningsrätten har då att avgöra om vården skall fortsätta. En sådan förhandling i förvaltningsrätt sker då på plats där man är intagen. Förvaltningsrätten reser dit och håller förhandlingar. Med sig har de en sakkunnigläkare som också uttalar sig i frågan om vården ska fortsätta eller inte.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

För att tvångsvård enligt LPT ska bli aktuellt krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning. ”Med allvarlig psykisk störning avses psykotiskt tillstånd med förvirring, tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Även depressioner utan psykotiska symtom där självmordsrisk föreligger och mer uttalade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller starkt tvångsmässigt beteende räknas som allvarlig psykisk störning”. Grund för bedömningen måste dokumenteras tydligt i journalen. Det räcker inte med att uppfylla en svår diagnos för att bli intagen. Behovet av omhändertagande för vård måste vara ”oundgängligt”. Dessutom måste patienten motsätta sig vården eller så måste det finnas en välgrundad anledning att tro att vården inte kan komma till stånd med samtycke från patienten.

Vid intagningsbeslut föreligger skyldighet att informera patienten (när patientens tillstånd medger det) om rätten att överklaga tvångsvården.

Uppehållstillstånd, asyl, tillståndsärenden och förvar

Ärenden gällande uppehållstillstånd är många gånger långa, byråkratiska rättsprocess. Att själv navigera i dem kan vara svårt, vilket gör vår expertis viktig.

Vi är specialiserade inom utlänningsrätt, där vi tar uppdrag som offentligt biträde gällande asyl, tillståndsärenden och förvar. Om du inte är nöjd med Migrationsverkets beslut så kan ärendet gå vidare till Migrationsdomstolen – eller i vissa fall även Migrationsöverdomstolen. Vi hjälper dig genom hela processen.

Vi bistår även som ombud i alla typer av frågor gällande uppehållstillstånd.

Arbetstillstånd

Vi hjälper dig med ansökan om arbetstillstånd från början till slut.

All dokumentation och kommunikation med berörda myndigheter och instanser sköts av vår juridiska expertis, som även ser till att alla regelverk och bestämmelser följs.

Vi besitter bred erfarenhet inom arbetstillstånd och ansökningsprocessen rörande dessa. Många gånger kan avslag i ansökningar ledas tillbaka till de fallgropar som finns och små misstag. Dessa känner vi till väl, och med vår erfarenhet hjälper vi dig att undvika dessa.

Privat- och företagsjuridik

Vi hjälper privatpersoner och företag med juridiska problem och frågor.

Behöver du hjälp att upprätta juridiska handlingar? Kanske behöver du juridiskt biträde i domstol, eller råd och stöd av en jurist? Behöver ditt företag någon som bistår med att upprätta kommersiella avtal?

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom privat- och företagsjuridik.

Testamente, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev

Vi upprättar testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

Tydligt formulerade och välskrivna dokument är av högsta betydelse när det kommer till testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. Dessa är i grund och botten dokument som utformas för att avvärja framtida konflikter och tvister. Vi hjälper dig, och du slipper onödig oro.

Fördelarna med välformulerade, tydliga och juridiskt korrekta dokument är överväldigande många.
Du bestämmer med testamentet vad som händer med dina tillgångar när du inte längre finns i livet och underlättar för dina anhöriga.
Du slipper tvister vid en potentiell framtida bodelning eller uppdelning av egendom med äktenskapsförord eller samboavtal.
Dina gåvor hamnar i rätt händer utan förhinder på grund av oklarheter med ett gåvobrev.
Du slipper även onödig stress och oro.

Fastighetsrätt

Området Fastighetsrätt innefattar många olika delar, advokatbyrån arbetar främst med de delar som här närmare beskrivs.

Fel i fastighet, här kan det vara fråga om att en fastighet sålts och köparen stämmer säljaren för ett så kallat dolt fel. I dessa fall krävs oftast en gedigen undersökning om vad felet omfattar. I detta läge arbetar advokatbyrån med olika valda företag med stort kunnande och bred erfarenhet av att besikta fastigheter. Givetvis biträder vi även säljare i denna typ av ärende. Advokatbyrån åtar sig att via försäkringen kontrollera och söka rättsskydd för täckning av arbetskostnader i ärendet.

Advokatbyrån arbetar också med kommersiella fastigheter, här kan det vara fråga om avtal, tvister om hyror och förhandling om hyressättning. Även försäljning av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter bistår advokatbyrån med. Det kan röra sig om att ”förpacka” fastigheten/fastigheterna på ett lämpligt vis inför försäljning.

Gäller det byggnation av större fastigheter, hyresrätter, bostadsrätter eller kommersiella fastigheter bistår advokatbyrån med råd och även kontakter med kommunen för underlättande av marktilldelning, bygglov med mera.

Det finns också en bred vana att förvalta hyresfastigheter och se till att dessa omhändertas på ett bra sätt. Kontakter med hyresgäster kan ibland vara svåra och tidskrävande, vi biträder då i hyresnämnden om det blir nödvändigt.

För närvarande arbetar advokatbyrån med några fastighetsägare i Västerås som visat intresse av att bygga bostadshus i Västerås.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.